Wednesday, September 3, 2008

AQ

aquarela ou aguarela (s.f) akvarell
aquário (s.m) akvarium
aquecedor (adj) (s.m) värmeelement; kamin {radiator}
aquecer (v) {2:a konjugation} värma
aquecimento (s.m) uppvärming
- aquecimento central (centralvärme)
aquele (pron.dem.) den där
- aqueles (de där)
- aquela/s (den där /den där)
aqui (adv) här
- aqui está (var så god)
- aqui mesmo (precis här)
- aqui dentro (här inne)
- por aqui ( häromkring)
aquilo (pron.dem.) [aquela(s) coisa(s)] den där, det
ar (s.m) luft
- ao ar livre (utomhus)
árabe (adj) (s.m) [indivíduo, lingua, alfabeto, etc] arabisk (adj), arab (s)
Arábia Saudita Saudiarabien
arame (s.m) metalltråd, ståltråd
aranha (s.f) spindel
arara (s.f) slags papegoja
arca (s.f) kista
arco (s.m) båge
arco-íris (s.m) regnbåge
arder (v) {
2:a konjugation} brinna; svida
- arder em febre (ha hög feber)
- arder os olhos ( det svider i ögonen)
área (s.f) yta
areia (s.f) sand
arejar (v) vädra, ventilera
arejamento (s.m) vädring, ventilation
arena (s.f) arena, tävlingsbana
arenque (s.m) [peixe] sill (fisk)
Argélia [país] Algeriet
argila (s.f) lera
argumentar (v) [ apresentar argumentos; discutir] {
1:a konjugation} argumentera
argumento (s.m) argument, skäl; resonemangMonday, July 28, 2008

AP

aprofundar (v)
fördjupa
aprontar (v) [fazer algo impróprio ou errado] göra ngt dum
- aprontar (v) [ preparar-se, vestir-se, arrumar-se] göra i ordning, göra färdig
apropriado (adj) [oportuno; adequado] lämplig
apropriar (v) [tornar como seu, tornar como próprio] beslagtaga
aprovação (s.f) [{plu. -ções} concorda com algo, concordância; reconhecimento de validade, de resultado de um exame ou concurso] gillande; godkännande
aprovar (v) [dar aprovação a, consentir em; dar por habilitado em exame ou concurso] godkänna, gilla
aprovado (adj) (s.m) godkänd
aproveitamento (s.m) [ato ou efeito de proveitar (-se)] användning, utnyttjande; fördel
aproveitar (v) [tirar proveito, vantagem de; utilizar, aplicar, empregar] utnyttja, dra fördel; vara till nytta
aproximação [{plu. -ções}] närhet
-estimativa ou avaliação {mat: resultado} processo para obtê-lo (ungefärlig, beräkning; cirka, omkring
aproximado (adj) [que se aproxima, próximo; que não é exato, mas está próximo da exatidão] ungefärlig; nerliggande, nära
aproximar (v) närma (till), närma sig
aptidão (s.f) [{plu. -dões} skicklighet, talang
apto (adj) [hábil {uttal ábil}] duglig, lämplig
apunhalar (v) knivhugga
apurado (adj) [fig. em apuros, dificuldade financeiras] klämma, knipa
apurar (v) [tornar puro, purificar; aperfeiçoar] rena, rensa; ta reda på, reda ut
- fazer a apuração de votos [räkna ut röstsedel /valsedel]
apuro (s.m) klämma, knipa

Monday, July 21, 2008

Ap

apito (s.m)
visselpipa
aplaudir (v) [3:e konjugation, { bater palmas}] applådera
aplauso (s.m) applåd
aplicação (s.f) [plu (-ções)] användning, tillämpning
aplicar (v) [1.a konjugation] lägga på, tillämpa, använda
apodrecer (v) [
2:a konjugation] rutna, förstöras
apoiar (-se) (v) [
1:a konjugation, { dar apoio a; escorar; amparar; favorecer] stödja
apoio (s.m) [sustentáculo; base; auxílio; apaluso; aprovação] stöd; stötta; bistånd; beskydd
apólice (s.f) [ título da dívida pública, documento que formaliza contrato de seguro] försäkringsbrev
apontador (s.m) [objeto para apontar lápis] penvässare
apontamento (s.m) anteckning
apontar¹ (v) [
1:a konjugation, {fazer a ponta de; indicar com o dedo, um gesto etc] peka, utpeka;
- apontar para (sikta på)
apontar (v) [
1:a konjugation, {tomar apontamento de; notar, anotar] rikta, anteckna, notera, skriva upp (ned)
após (prep) [depois de; em seguida a] efter, senare
- {adv} noutra ocasião, depois ( efteråt, därpå, därefter
aposentadoria (s.f) pensionering, pension
aposentar (v) [
1:e konjugation] pensionera
- aposentar-se (bli pensionär)
aposento (s.m) [compartimento de casa; cômodo, quarto] ett rum
aposta (s.f) vad, insats, tips (spel ex: lott)
apostar (v) [
1:a konjugation] slå vad, spela på (lott, tips etc), tippa
apóstrofo (s.m) [gramática (')] apostrof (tecken)
apreciação (s.f) {plu (-ções} [ato ou efeito de apreciar; conceito; opinião; análise] uppskattning, värdering; erkännande
apreciar (v) [ merecimento, estimar, prezar; julgar; avaliar] sätta högt värde på, uppskatta; bedöma; värdera
apreender (v) [
2:a konjugation, {apropriar-se judicialmente de; segurar, agarrar; ] gripa, beslagta; förstå, fatta
apreensão (s.f) {plu (-sões)} [ato ou efeito de apreender; preocupação, cisma] beslag, konfiskering; oro, fruktan
aprender (v) [
2:a konjugation] lära sig
aprendiz (s.m) lärjunge
apresentação (s.f) {plu (-ções)} [ato ou efeito de apresentar(-se); aparência externa; aspecto] presentation
apresentar (v) presentera, intruducera
- apresentar-se (framträda)
apresadamente (adv) fort, hastigt
apressado (adj) [que tem pressa] hastig, som har bråttom
apressar (v) rusa, skynda sig
Thursday, February 28, 2008

ANU

anunciar (v) offentliggöra, meddela, annonsera

anúncio (s.m) annons

aonde (adv) vart?

apagado (adj) släckt

apagar (v) släcka

apaixonado/a (adj) förälskad, kär

apanhar (v) [pegar] fånga, få tag i, gripa

- levar uma surra (få stryk)

aparar (v) trimma, vässa

aparecer (v) synas, visa sig, bli synlig

aparelho (s.m) apparat, redskap

aparência (s.f) [aspecto] utseende, yttre

apartamento (s.m) lägenhet, våning

apelido (s.m) [cognome] smeknamn

apelo (s.m) vädjan

apenas (adv) [só, somente {conj. logo que, assim que}] bara, endast {konj. knappt, förrän, så snart som}

apêndice (s.m) [suplimento {= bilaga}] blindtarm

apendicite (s.f) [inflamação do apêdice] blindtarmsinflammation

aperitivo (adj) (s.m) aperitif

apertado (adj) trång, smal

apertar (v) klämma, trycka, pressa

aperto (s.m) tryckning, grepp

- aperto de mão (handskas)

apesar de (loc.prep.) [ a despeito de, não obstante] {(loc.conj.) apesar de que, ainda que, embora} trost att, fastän; i alla fall

apetite (s.m) aptit

Thursday, February 21, 2008

ANO

anônimo (adj) (m) [(f) anônima] anonym

anotar (v) [tomar nota] anteckna, skriva upp

ansiedade (s.f) [angústia, aflição] ångst, ängslan

ansioso (adj) (m) [(f) ansiosa] ängslig, ivrig

antecedente (adj) (s.m) [que antecede, precedente, anterior] föregående, tidigare

antecipadamente (adv) i förväg, på förhand

antena (s.f) antenn {tv etc}

anteontem (adv) i förrgår

antepassado (s.m) [antecessor, ascendente] förfader

anterior (adj) tidigare, föregående

- anterioridade (s.f) tidigare {datum}

- anteriormente (adv) tidigare, förut, förr

antes (adv) [tempo anterior, antigamente] förut, förr {tid}

- como antes ( som förut)

- quanto antes ( snarast möljligt)

- antes de (före)

- antes que (innan)

antibiótico (adj e s.m) antibiotikum

antigamente (ad) förut, förr i världen

antigo (adj)(m) [(f) -a {que existiu no passado, velho} antik, gammal

- velho (superlativo absoluto sintético: antiquíssimo, antiqüíssimo) antik, gammal

antipatia (s.f) antipati, motvilja

antiquado (adj) (m) [(f) -a {ultrapassado, obsoleto, arcaico}] gammaldags, föråldrad

antiquário (s.m) antikvitetshandlare

antologia (s.f) antologi

anual (adj) årlig

- anualidade (s.f) ( årlig betalning, årligt underhåll)

anualmente (adv) årligen, per år, {varje år = todos os anos (vanl.)}

anular (v) annullera

Thursday, February 7, 2008

AMI

amiga (s.f) [s.m amiga/s] väninna, {vän (=amigo/s) colega {=kompis}

amizade (s.f) vänskap

amor (s.m) kärlek

amora (s.f) björnbär {frukt}

amostra (s.f) varuprov

ampliação (s.f) [pl -ções] förstoring

ampliar (v) förstora

amplo (adj) vid, omfattande, rymlig

analfabeto (adj) (s.m) analfabet

analisar (v) analysera

análise (s.f) analys

ananás (s.m) [abacaxi] ananas {frukt}

anão (s.m) [(s.f -anã(-s), {pl. anões}] dvärg

anatomia (s.f) anatomi

anchova (s.f) ansjovis {fisk}

andar (v) [caminhar(v), locomover-se, deslocar-se(v) gå

- andar (våning)

- andar térreo (bottenvåning)

- andar com (umgås med)

andorinha (s.f) svala {fågel}

anedota (s.f) rolig historia {skämt}

anel (s.m) [pl. -eis] ring

- anel de noivado (förlovningsring)

anemia (s.f) blodbrist

anestesia (s.m) bedövning; narkos

- anestesia local (lokalbedövning

anestesiar (v) bedöva, söva

anestésico (adj) (s.m) bedövningsmedel

anexo (adj) (s.m) bilaga

ângulo (s.m) vinkel

animado (adj) livlig

animal (s.m) [pl -ais] djur

- animal de estimação (sällskapsdjur)

animar (v) muntra upp

aniversário (s.m) födelsedag

anjo (s.m) [(s.f) anja/s] ängel

ano (s.m) år

- ano bissexto (skottår)

- Ano Novo ( Nyår)

Thursday, January 24, 2008

AM

amada (s.f) [namorada (flickvän)] älskling {kvinna}

amado (adj) (s.m) [namorado (pojkvän)] älskling {man}

amaldiçoar (v) [detestar, odiar] förbanna

amancebar (v) [juntar-se em mancebia com alguém, amasiar-se, amigar-se] sambo (s), sammanboende

amancebamento (s.m) sambo

amamentar (v) amma

amanhã (adv) i morgon

amante (adj) [amásio (s.m), amásia (s.f)] älskare, älskarinna

amar (v) älska

amarelo (adj) gul

amargo (adj) bitter, besk

amarílis (s.f) [planta] amaryllis {växt}

amarrotar (v) skrynkla

amável (adj) [{plu. -eis}gentil, delicado (superlativo absuloto sintético amabilíssimo)] älskvärd, vänlig

ambiente (adj) (s.m) stämning, omgivning

ambos (num.m.pl.)* [os dois, um e outro] båda (pron)

ambulância (s.f) ambulans

ameaça (s.f) hot

ameaçador (adj) (s.m) hotande

ameaçar (v) hota

ameixa (s.f) [fruta] plommon {frukt}

amêndoa (s.f) [fruto] mandel

amendoim (s.m) jordnöt

América (nome) Amerika

- América Latina (Latinamerika)

americano (adj) (s.m) amerikansk, amerikan

- americana (s.f) (amerikanska {kvinna})

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com